W jakich przypadkach przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzenia karty charakterystyki?

Brakuje Ci pewności, czy substancje występujące w wyrobach, które wprowadzasz na rynek, powinny posiadać karty charakterystyki? Po przeczytaniu tego artykułu nie będziesz miał wątpliwości, czy obejmuje Cię ten obowiązek.

ROZPORZĄDZENIE 1278/2008 CL

Od 1 czerwca 2015 roku na rynku wspólnotowym obowiązuje tylko jedno rozporządzenie na podstawie którego dokonuje się klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych. Rozporządzenie CLP jest jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji, oznakowania i pakowania zarówno substancji, jak i mieszanin.

Wszystkie karty charakterystyki mieszanin uznanych za niebezpieczne muszą być sklasyfikowane i oznakowane według rozporządzenia CLP, oznacza to posługiwanie się nowymi piktogramami oraz oznaczeniami w kartach.

ZAŁĄCZNIK XIV i ZAŁĄCZNIK XIII REACH

Kartę charakterystyki należy stworzyć również w przypadku, kiedy substancja jest wpisana do Załącznika XIV REACH. Załącznik ten zawiera listę substancji priorytetowych, czyli takich, które podlegają obowiązkowemu procesowi udzielania zezwoleń na ich stosowanie.

Podobnie jak wyżej, karta charakterystyki musi być wprowadzona w przypadku, gdy substancja chemiczna jest wpisana do załącznika XIII REACH, który obejmuje substancje:

  • trwałe;
  • zdolne do akumulacji;
  • toksyczne.

SUBSTANCJE POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE O NIEWIELKIM STĘŻENIU

Jeżeli w skład danej mieszaniny wchodzi jedna lub dwie substancje, które wykazują pewne zagrożenia, np. są drażniące dla oczu, toksyczne dla środowiska lub łatwopalne, to pomimo że ich stężenie jest niewielkie i nie powoduje klasyfikacji ogólnej całej mieszaniny jako niebezpiecznej, to i tak zachodzi konieczność stworzenia karty charakterystyki.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu