Zmiany w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych 2015

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) jest jedynym aktem prawnym, zgodnie z którym mieszaniny i substancje są klasyfikowane i oznakowywane.

CLP wymaga od przedsiębiorstw stosowania nowej klasyfikacji, oznakowania i pakowania swoich produktów chemicznych przed ich wprowadzeniem do obrotu. Dotyczy to zarówno produktów przemysłowych, jaki i konsumenckich (np. farby, lakiery, detergenty).

Ponadto w dniu 29 maja 2015 roku opublikowano nowe rozporządzenie unijne 2015/830. Zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia, wprowadzono 2-letni okres przejściowy (do 31 maja 2017) dla kart charakterystyki dostarczonych odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 roku. Okres przejściowy obejmuje też karty charakterystyki posiadające podwójną klasyfikację (w podsekcji 2.1) i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem CLP (w podsekcji 2.2).

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu