Zgłoszenie klasyfikacji substancji zgodnie z CLP do ECHA

Jeżeli substancja, którą wprowadzasz na rynek sklasyfikowana jest jako niebezpieczna, należy określić poprzez procedurę formalną zgodną z dyrektywą CLP, jakie zagrożenie niesie ze sobą jej stosowanie i przypisać do niego odpowiedni piktogram. Prawo nakłada na Ciebie również obowiązek zgłoszenia tego zagrożenia do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Nasza Firma pomaga w organizacji złożonych formalności wynikających z takiego zgłoszenia do ECHA wszystkim producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla użytkowników.

W tym celu:

  • zarządzamy procesem zgromadzenia danych – w tym dokumentów – po stronie zgłaszającego;
  • pośredniczymy w wymianie informacji pomiędzy Twoim przedsiębiorstwem a laboratorium, w czasie przeprowadzania analizy fizykochemicznej substancji;
  • wyjaśniamy znaczenie procedur prawnych obejmujących przedsiębiorcę jako producenta, importera lub dalszego użytkownika danej substancji chemicznej;
  • przetwarzamy otrzymane dane zgodnie z wytycznymi dyrektywy CLP do postaci karty charakterystyki substancji;
  • zgłaszamy substancję chemiczną do ECHA przy użyciu elektronicznego formularza.

W ten sposób zdejmujemy z pracowników Twojego przedsiębiorstwa ciężar wdrażania się w szczegóły merytoryczne tej złożonej procedury, oszczędzamy Twój czas, i zapewniamy Ci terminowe i prawidłowe spełnienie wszystkich wymogów wynikających z obowiązku zgłoszenia klasyfikacji Twojej substancji chemicznej do ECHA.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu