Zgłoszenia kart charakterystyki dla mieszanin do Inspektora ds. Substancji Chemicznych

Wykonujemy karty charakterystyki dla mieszanin chemicznych, a w ramach tej usługi zajmujemy się również organizacją całości procedur formalno-prawnych niezbędnych do ich zgłoszenia do Inspektora ds. Substancji Chemicznych.

W przypadku mieszaniny sklasyfikowanej jako niebezpieczna, zgodnie z ustawą z 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322), każdą mieszaninę powodującą potencjalne zagrożenie, należy zgłosić wraz z jej kartą charakterystyki do Inspektora ds. Substancji Chemicznych. W ramach naszej usługi, zajmujemy się również dopełnieniem tego obowiązku.

Pomagamy w następujący sposób:

  • zakładamy konto elektroniczne niezbędne do zgłoszenia tej i kolejnych mieszanin chemicznych;
  • wypełniamy formularz elektroniczny zgłoszenia dla bieżących mieszanin;
  • kompletujemy i dołączamy do formularza załączniki wskazane przez organ kontrolny.

Naszą usługę zgłoszenia kierujemy, zarówno do Firm, na których zlecenie wykonaliśmy kartę charakterystyki dla danej mieszaniny, jak i na zlecenie producentów, importerów i dalszych użytkowników mieszanin, którzy posiadają już gotowe karty charakterystyki, i chcą mieć pewność prawidłowego wykonania omawianej procedury.

W praktyce, czynność tę wykonujemy od ręki!

Po dostarczeniu karty charakterystyki dla mieszanin, dostarczamy:

  • potwierdzenie dopełnienia przez nas tego obowiązku za Klienta;
  • login oraz hasło do elektronicznego konta zgłoszenia, na którym Klient może zweryfikować aktualny status swojej substancji w bazie danych udostępnionej przez organ kontrolujący.

Jeżeli zależy Ci na szybkim i rzetelnym dopełnieniu zgłoszenia karty charakterystyki swojej mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych, już teraz zgłoś się do Naszego specjalisty!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu