Zarządzanie dokumentacją RoHS w firmie

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania, dotyczące zarządzania dokumentacją RoHS w firmach zajmujących się produkcją oraz importem urządzeń, a także dostawą części objętych tą dyrektywą.

Czym jest dokumentacja RoHS w firmie i z czego się składa?

Dokumentacja techniczna RoHS w firmie jest zbiorem procedur, analiz i dokumentów, które potwierdzają zgodność produktu i każdego jego elementu składowego z wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU (RoHS), a także z aktami prawnymi implementującymi wymagania dyrektywy do prawodawstwa krajowego. Dokumentacja może również ukazywać powołania na przepisy, dzięki którym dany produkt korzysta z czasowych wyjątków lub stałych wyłączeń spod restrykcji dyrektywy RoHS.

Jakie firmy powinny prowadzić dokumentację RoHS?

Dokumentację techniczną RoHS muszą przygotować i przechowywać producenci oraz importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), objętego restrykcjami dyrektywy RoHS, którzy wprowadzają go na rynek europejski. Również dostawcy części składowych SEE (elementów elektronicznych, płytek drukowanych, obudów, opakowań, kabli itp.) muszą gromadzić dokumentację techniczną dotycząca RoHS dla swoich wyrobów, gdyż zostaną poproszeni o dokumenty dotyczące ich zgodności z RoHS przez swoich odbiorców.

Ponadto procedura wykazywania zgodności z RoHS zawiera ocenę wiarygodności dokumentów oraz dostawców, dlatego poddostawcy muszą się liczyć z możliwością audytu w zakresie RoHS przez odbiorców swych produktów lub z prośbą o przesłanie wyników badań analitycznych lub innych uzupełniających informacji w zakresie RoHS, żeby potwierdzić ich jakość i wiarygodność.

Dlaczego firmy mają kłopot z prowadzeniem dokumentacji RoHS?

Podstawowym problemem jest niepełna wiedza na temat wymagań dyrektywy 2011/65/EU (RoHS) i związanych z nią przepisów krajowych. Często występuje niepewność, czy dany produkt podlega pod RoHS i jakie wymagania wynikające z tej dyrektywy go dotyczą. Występuje też brak znajomości procedur wykazywania zgodności w zależności od miejsca w łańcuchu dostaw. Częstym błędem jest niewłaściwe oznakowanie produktów lub nieprawidłowa treść dokumentów towarzyszących produktowi, które nie uwzględniają wymagań dyrektywy 2011/65/EU (RoHS), przez co są kwestionowane podczas kontroli przez Inspekcję Handlową lub Celną.

Na czym polega zarządzanie dokumentacją RoHS w firmie, czyli najważniejsze zadania wchodzące w skład procesu?

Zarządzanie dokumentacją RoHS w firmie jest zróżnicowane w zależności od miejsca firmy w łańcuchu dostaw, tzn. czy jest ona producentem SEE, importerem, dystrybutorem, poddostawcą, czy upoważnionym przedstawicielem. Szczegóły można znaleźć w oryginalnej dyrektywie RoHS, w rozporządzeniu i ustawach implementujących ją do prawodawstwa polskiego, w dedykowanych normach, a najszybciej na szkoleniu w Konsiglio dotyczącym RoHS.

Kiedy dokumentacja RoHS w firmie spełnia wymogi prawa europejskiego i jakie warunki powinna spełniać?

Dokumentacja dotycząca RoHS w firmie spełnia wymogi prawa europejskiego jeśli zawiera procedury, analizy i dokumenty, które potwierdzają zgodność danego produktu oraz każdego jego elementu składowego z wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU (RoHS) oraz z aktami prawnymi implementującymi wymagania dyrektywy do prawodawstwa krajowego według wytycznych w nim zawartych.

Metodologia przygotowywania dokumentacji technicznej oraz różne praktyczne wskazówki są przedmiotem szkolenia w Konsiglio dotyczącym RoHS.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu