Trudności wynikające z niedostosowania produktów do wymogów REACH i RoHS

Przeczytaj, jakie trudności mogą napotkać Twoje Przedsiębiorstwo w przypadku braków formalnych względem obu rozporządzeń. Dowiedz się również, jak skutecznie tych trudności uniknąć?

Część przedsiębiorców nie ma w ogóle świadomości, że musi spełniać obowiązki prawne wynikające z REACH i RoHS. Natomiast druga grupa, pomimo posiadania tej świadomości, bagatelizuje negatywne konsekwencje braku zgodności produktów wprowadzanych na rynek z ww dyrektywami.

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, problem pojawia się dopiero podczas kontroli. I jest to problem poważny, stresujący, wymagający jednorazowych nakładów finansowych i znacznego wysiłku podczas przywracania dokumentacji należytego stanu formalnego. Dodajmy też, że proces naprawczy odbywa się pod presją terminów, kar finansowych, a nawet wstrzymania produkcji.

Najczęstsze braki w dostosowaniu produktów do wymogów REACH i RoHS, to:

  • nieposiadanie numeru rejestracji;
  • zaniedbanie bieżącej aktualizacji kart charakterystyki dla substancji wprowadzanych do obrotu;
  • brak określenia występowania substancji SVHC w wyrobie.

Poza przykrymi konsekwencjami niespełnienia wymogów kontroli przedsiębiorstwa, kolejna trudność może pojawić się podczas nawiązywania współpracy z kontrahentem. Ten może jej zaniechać, nie chcąc podejmować ryzyka kooperacji z Firmą nieodpowiednio przygotowaną od strony formalnej do prowadzenia swojej działalności na rynku Unii Europejskiej. Wykazanie właściwej dokumentacji zgodnej z REACH i RoHS przed kontrahentem, jest obecnie niemal standardem w nawiązywaniu relacji biznesowych. Warto więc pamiętać również i o tym.

Gromadzenie i aktualizację wszystkich dokumentów określanych rozporządzeniami REACH i RoHS należy traktować priorytetowo. W przypadku nieposiadania odpowiedniej wiedzy, bądź braku czasu do zajęcia się obu procesami samodzielnie, zdecydowanie warto zainwestować w pomoc firmy zewnętrznej. Zlecenie takich prac na zewnątrz ma trzy zasadnicze atuty:

  • uporządkowanie stanu formalnego dokumentacji;
  • usamodzielnienie wyznaczonych pracowników przedsiębiorstwa w organizacji części formalności, dzięki szkoleniu;
  • wyrobienie u pracowników umiejętności sprawnego określania bieżących braków w dokumentacji.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu