Szybka pomoc doradcza z dojazdem do Klienta w nagłych przypadkach

Dowiedz się, w jakich nagłych przypadkach Klienci korzystają z naszej pomocy doradczej REACH, na czym polega nasza usługa i dlaczego warto z niej skorzystać?

Zapytanie ze strony Europejskiej Agencji Chemikaliów

Częstym powodem, dla którego zachodzi konieczność skorzystania z naszego doradztwa z zakresu rozporządzenia REACH przez przedsiębiorcę, jest obowiązek udzielenia odpowiedzi w danym terminie na różnego rodzaju zapytania kierowane do niego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Udzielenie takiej odpowiedzi wiąże się najczęściej z koniecznością uświadomienia przedsiębiorcy o obowiązkach nakładanych na niego przez prawo, a także dostarczenia dokumentacji, która ma potwierdzić status jego firmy, czyli np. to że:

  • jest mikroprzedsiębiorstwem;
  • zatrudnia odpowiednią ilość pracowników;
  • nie przekracza rocznego obrotu substancją zadeklarowanego w trakcie jej rejestracji.

Omawiane zapytanie jest de facto środkiem kontroli stosowanym przez Europejską Agencję Chemikaliów, która odpowiada na poziomie wspólnotowym za realizację rozporządzenia REACH w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Europejska Agencja Chemikaliów przesyła zapytania w języku angielskim, które tłumaczymy, i w imieniu Twojego przedsiębiorstwa, udzielamy na nie odpowiedzi.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

Obie wyżej wymienione instytucje również kontrolują zgodność działalności gospodarczej przedsiębiorstw z rozporządzeniem REACH. Wówczas podczas takiej kontroli zachodzi konieczność dostarczenia odpowiednich dokumentów wynikających z tego rozporządzenia na ręce przedstawicieli organu kontrolującego.

Kontrola jest zapowiedziana, więc nasi Klienci mają czas do powiadomienia nas o terminie jej rozpoczęcia. W takim przypadku odpowiednio wcześniej udajemy się do siedziby przedsiębiorstwa i pomagamy w koniecznych przygotowaniach, w skład których wchodzi:

  • doradztwo z przepisów rozporządzenia REACH obejmujących konkretny przypadek danego przedsiębiorcy;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji, która będzie podlegać kontroli ww. instytucji.

Dlaczego warto skorzystać z naszego doradztwa REACH?

Zaletą naszej usługi jest nie tylko pozytywne przejście procedur kontrolnych REACH, którym poddawana jest Twoja Firma na poziomie krajowym i europejskim. Nasze działania skutkują również uzupełnieniem:

  • dokumentacji Twojej Firmy, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej na polu produkcji, importu, bądź dalszego użytkowania substancji chemicznych;
  • wiedzy Twoich pracowników na temat przepisów wynikających z tego rozporządzenia.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych Specjalistów!

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu