Rejestracja właściwa etanolu do Europejskiej Agencji Chemikaliów

Nasza usługa skierowana jest do przedsiębiorstw chcących dokonać rejestracji właściwej etanolu do Europejskiej Agencji Chemikaliów. Dowiedz się jak wygląda zakres naszej pomocy w przeprowadzeniu tego procesu.

Jeżeli prowadzisz Firmę, która będzie produkowała lub importowała etanol na polski rynek w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie, wówczas prawo europejskie nakłada na Ciebie obowiązek przeprowadzenia rejestracji właściwej dla tej substancji.

Dokonanie rejestracji w celu otrzymania numeru rejestracji właściwej REACH wymaga m.in.:

  • przeprowadzenia badań potwierdzających tożsamość produkowanego etanolu;
  • wpisania na listę członków konsorcjum lub wykupienia tzw. Letter of Access;
  • przedłożenia informacji o wykupieniu Letters of Access, a także rejestracji poprzez wspólne przedłożenie danych, które przekazuje się do ECHA przed złożeniem dokumentów rejestracyjnych;
  • przygotowania dokumentacji rejestracyjnej w programie IUCLID 5;
  • złożenia wniosku o rejestrację substancji wraz z dokumentami rejestracyjnymi do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Wypunktowany powyżej proces jest złożony i nakłada na przedsiębiorców obowiązek spełnienia licznych formalności!

Rejestracja właściwa wymaga dokładnej znajomości przepisów wynikających z REACH oraz świetnej organizacji zadań podczas etapowego dopełniania wynikających z niej procedur. Właśnie dlatego producenci i importerzy etanolu zwracają się do nas o pomoc, chcąc uniknąć ewentualnych błędów proceduralnych, jednocześnie oszczędzając swój czas i potrzebne gdzie indziej zaangażowanie swoich pracowników.

Jeżeli obowiązek rejestracji właściwej etanolu dotyczy Twojego przedsiębiorstwa i chciałbyś poznać szczegóły naszej usługi, skontaktuj się z naszym Specjalistą, który opisze Ci w szczegółach jej przebieg w oparciu o konkretne przepisy rozporządzenia REACH. Również chętnie udzielimy Ci informacji o przybliżonych kosztach realizacji i najkrótszym terminie zamknięcia wszystkich procedur przez naszą Firmę.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu