Przeprowadzenie późnej wstępnej rejestracji do ECHA

Otwierasz Firmę, która będzie produkować lub importować substancję wymagającą zgłoszenia do ECHA? Wiedz, że nie musisz wykonywać od razu jej pełnej rejestracji właściwej, o ile nie będziesz wprowadzał na rynek ilości przekraczającej tonaż od 100 do 1000 ton rocznie. Możesz skorzystać z obowiązującego obecnie okresu przejściowego i dokonać tzw. późnej rejestracji wstępnej!

Dotychczasowi przedsiębiorcy mieli obowiązek dokonywania wstępnej rejestracji w 2008 roku. Jednak po tym terminie w przepisach europejskich stworzono dla nowych przedsiębiorstw możliwość przeprowadzenia tzw. późnej wstępnej rejestracji, z której możesz skorzystać, jeżeli właśnie teraz rozpoczynasz produkcję swojej substancji chemicznej w ilości przekraczającej jedną tonę/rok.

Nasi Specjaliści chętnie pomogą Ci w realizacji od A do Z procedury wykonania wstępnej identyfikacji Twojej substancji chemicznej, i jej zgłoszeniu do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Wsparcie, którego udzielimy Twojej Firmie polegać będzie na:

  • uporządkowaniu procesu gromadzenia dokumentacji;
  • zleceniu laboratorium wykonania analizy fizykochemicznej substancji;
  • doradztwie z procedur prawnych obejmujących Cię jako producenta substancji chemicznej objętej obowiązkiem zgłoszenia;
  • wykonaniu karty charakterystyki substancji zgodnie z obowiązującą ustawą w postaci elektronicznej i drukowanej.

Nie ryzykuj konsekwencji niewypełnienia obowiązków nałożonych przez ECHA, w postaci kar nakładanych przez organy kontrolujące. Twoi potencjalni kontrahenci handlowi mogą również domagać się od Ciebie przedstawienia późnej rejestracji wstępnej przed nawiązaniem współpracy.

Skontaktuj się z naszymi Specjalistami i dowiedz się reszty szczegółów. Organizację Twoich formalności możemy wdrożyć nawet z dnia na dzień!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu