Powód najczęstszych zaniedbań RoHS i REACH w Firmach

Przeczytaj, w jaki sposób powstają takie zaniedbania – co jest ich najczęstszym powodem. W ten sposób dowiesz się, jak uniknąć kar z niedopełnienia przepisów nakładanych przez oba rozporządzenia.

Występowanie luk formalnych w dokumentacji firmowej dotyczącej obu dyrektyw, bierze się przede wszystkim z braku osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie w Przedsiębiorstwie. Tym bardziej to dziwi w przypadku dużych Firm. Na przykład takich, które wprowadzają na rynek substancje chemiczne/mieszaniny substancji chemicznych, w ilościach znacznie przekraczających minima, wobec których taka dokumentacja jest bezwzględnie wymagana.

Pieczę nad procedurami powierza się na przykład jednemu – dwóm pracownikom, nakładając na nich dodatkowy obowiązek. Natomiast biorąc pod uwagę złożoność nadzoru formalnego wynikającego z RoHS i REACH, obowiązek ten w takim przypadku praktycznie nie ma szans na to, by był odpowiednio wypełniony.

Sytuacja Przedsiębiorstwa komplikuje się też z innego powodu. Mianowicie stanowisko pracy jest tworzone, jednak osoba spełniająca funkcję nadzoru nad dokumentacją RoHS/REACH, z powodu braku szkoleń, z czasem ma tak duże braki wiedzy, że one również uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie procesów formalnych. Wszystko staje się widoczne dopiero podczas inspekcji organów kontrolujących, i kończy się dotkliwymi karami.

Warto w każdym przypadku korzystać z pomocy Firm specjalizujących się w audytach i porządkowaniu dokumentacji zgodnie z wymogami RoHS i REACH, oraz szkoleniach zamkniętych i konsultacji. Poczyniona inwestycja pozwala na uniknięcie:

  • kar finansowych;
  • zakazu produkcji;
  • restrykcji we wprowadzaniu produktu na rynek wspólnotowy;
  • skomplikowanego i czasochłonnego procesu składania wyjaśnień przed inspektorem organu kontrolującego.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu