Pomoc w przejściu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu lub kontrahentów

Braki dokumentów lub nieusystematyzowanie ich zasobu w Twojej Firmie może nastręczyć wiele problemów w trakcie kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy lub Sanepidu, ale także kontrahentów, którzy mogą zażądać od Ciebie wglądu w stan przygotowań formalnych Twojego Przedsiębiorstwa do prowadzenia współpracy handlowej lub produkcyjnej w obszarach kontrolowanych przez ww. organy.

Świadczymy usługi dla producentów, importerów oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych, wprowadzających je na rynek pod postacią oddzielnego produktu, mieszaniny, lub sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Naszym celem jest zapobieżenie ewentualnym karom ze strony organów kontrolujących i przestojom w prowadzeniu procesów gospodarczych tychże Firm, wynikających z:

1. braków formalnych w dokumentacji wymaganej przez PIP i Sanepid;

2. nieprzygotowania odpowiedniej infrastruktury pracowniczej na terenie tych przedsiębiorstw, wymaganej przez przepisy BHP.

Nasza pomoc obejmuje:

  • określenie zasobu dokumentów, jakie dany przedsiębiorca powinien wykazać przed przedstawicielami organu kontrolującego podczas kontroli (PIP, Sanepid);
  • sprawdzenie poziomu przygotowania Firmy do spełniania wymogów BHP w zakresie instrukcji dla poszczególnych stanowisk pracy.

Nasza usługa skierowana jest do konkretnego sektora przedsiębiorców, czyli wytwórców i sprzedawców substancji oraz mieszanin chemicznych pod różnymi postaciami wyrobów. Nasza jasno określona specjalizacja jest dla Ciebie gwarantem perfekcyjnego uporządkowania przez naszych Specjalistów wszystkich wymogów nakładanych na Ciebie przez PIP oraz Sanepid.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu