Opracowanie lub aktualizacja karty charakterystyki substancji chemicznej z dnia na dzień

Potrzebujesz w trybie pilnym karty charakterystyki dla swojej substancji chemicznej lub chcesz dokonać aktualizacji karty charakterystyki dla mieszaniny? Chętnie zrealizujemy dla Ciebie taką usługę z dnia na dzień! Dowiesz się szczegółów, które ułatwią Ci powierzenie tego procesu Specjalistom naszej Firmy.

Aktualizacja karty charakterystyki dla substancji chemicznej lub mieszaniny z dnia na dzień

Aby przeprowadzić aktualizację karty charakterystyki w trybie natychmiastowym dla powyższego przypadku, wystarczy że dostarczysz nam:

 • poprzednią nieaktualną kartę charakterystyki;
 • informacje na temat składu chemicznego substancji lub składu chemicznego mieszaniny, o ile uległy zmianie

Na przykład, w składzie mieszaniny mogły pojawić się inne substancje niż w poprzedniej karcie charakterystyki albo stężenie którejś substancji w mieszaninie uległo zmianie.

Na podstawie dostarczonych informacji stwierdzimy czy klasyfikacja danej mieszaniny uległa zmianie czy nie. Jeżeli tak, wówczas wprowadzimy klasyfikację zgodną CLP, a następnie zweryfikujemy nowe zagrożenia, oraz to, jakich środków ochrony wymaga jej stosowanie.

Wykonanie karty charakterystyki substancji z dnia na dzień

W celu wdrożenia procedury wykonania karty charakterystyki substancji chemicznej od podstaw w trybie pilnym, należy niezwłocznie dostarczyć nam poprzez e-mail wszystkie niezbędne informacje, które wymieniamy poniżej.

Identyfikacja producenta/dostawcy:

 • nazwa firmy;
 • adres firmy;
 • telefon kontaktowy do firmy;
 • adres e-mail, na który mogą spływać zapytania od kontrahentów dotyczące kart charakterystyki;
 • godziny funkcjonowania, w których można się kontaktować z firmą.

Identyfikacja substancji:

 • dane o stężeniu substancji;
 • numer rejestracji właściwej do tej substancji, o ile została wcześniej zarejestrowana.
 • scenariusze narażenia, na podstawie których określimy zidentyfikowane zastosowanie danej substancji;
 • właściwości fizykochemiczne substancji.

Jeżeli Twoja substancja jest zarejestrowana w bazie Europejskiej Agencji Chemikaliów, wówczas sami ustalimy na podstawie danych zawartych w tej bazie, jakie potencjalne zagrożenia niesie ze sobą jej stosowanie.

W przypadku gdy nie zidentyfikowałeś tych zagrożeń, wtedy również ustalimy je sami dokonując klasyfikacji na podstawie informacji toksykologicznych o tej substancji.

Wyręczymy Cię ze wszystkich czynności, które jesteśmy w stanie wykonać sami bez Twojego udziału.

Produktem końcowym naszej usługi będzie karta charakterystyki Twojej substancji chemicznej, którą otrzymasz od nas w dwóch wersjach, czyli w postaci elektronicznej i drukowanej (ujednolicony dokument).

Szybka realizacja kart charakterystyki dla mieszanin

Nasza usługa ekspresowego wykonania karty charakterystyki z dnia na dzień dotyczy ściśle substancji chemicznych, a nie ich mieszanin. W drugim przypadku proces ten wymaga bardziej złożonych działań po naszej stronie. Oczywiście, świadczymy także usługę wykonywania kart charakterystyki dla mieszanin, jednak nie w trybie z dnia na dzień. Uwaga, to nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie wykonać takiej karty w krótkim terminie! Jeśli po stronie Twojego Przedsiębiorstwa zachodzi taka konieczność, wówczas kartę sporządzimy nawet w ciągu kilku dni.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc w tak szybkiej realizacji karty charakterystyki dla Twojej mieszaniny, i w jakim najkrótszym czasie to może nastąpić? Zapytaj o to naszego Specjalistę, który chętnie udzieli Ci takich informacji.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu