Ocena i weryfikacja poprawności oznakowania opakowań produktów chemicznych

W każdym przypadku mieszanin zawierających szkodliwe substancje chemiczne, na ich opakowaniach musi się znajdować etykieta z odpowiednimi oznakowaniami informacyjnymi. Nasza Firma zajmuje się weryfikacją zgodności tychże oznakowań z rozporządzeniem CLP.

Przepisy europejskie w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych precyzyjnie definiują parametry wszystkich elementów etykiety informacyjnej dla mieszaniny zawierającej niebezpieczną substancję/substancje chemiczne z uwzględnieniem:

 • wielkości samej etykiety w stosunku do objętości opakowania;
 • wielkości i rodzaju oznakowań ostrzegawczych;
 • wskazania producenta substancji;
 • opisu potencjalnych szkodliwych skutków działania substancji;
 • sposobu postępowania w przypadku wystąpienia szkodliwych skutków działania substancji.

Niedostosowanie etykiety informacyjnej do ww. przepisów określonych w rozporządzeniu CLP skutkuje:

 • nałożeniem wysokich kar finansowych na producenta, importera lub dalszego użytkownika danej mieszaniny;
 • złożonym i skomplikowanym procesem wdrażania procedur naprawczych po stronie właściciela niewłaściwie oznakowanej mieszaniny.

Aby tego uniknąć, powierz nam weryfikację zgodności oznakowań na opakowaniach Twoich produktów zawierających substancje niebezpieczne.

Chętnie ułatwimy Ci skorzystanie z naszej usługi. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym Specjalistą, który udzieli Ci wskazówek:

 • jak krok po kroku przebiega nasz proces weryfikacji oznakowań;
 • czego będziemy potrzebowali do jego przeprowadzenia;
 • na jakich przepisach opieramy naszą analizę;
 • co zawiera raport końcowy;
 • ile czasu trwa wykonanie usługi;
 • na jakiej podstawie wyliczamy jej koszt?
1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu