Najczęstsze braki wiedzy z RoHS i REACH w obsługiwanych przez nas Firmach

Przede wszystkim budujemy świadomość tego, że spełnianie warunków formalnych wynikających z obu dyrektyw jest koniecznością, a nie gestem dobrej woli Przedsiębiorcy. Tylko wtedy Firma ma w ogóle możliwość działania na rynku zgodnie z prawem.

Brak tej świadomości przejawia się najczęściej w nieposiadaniu kart charakterystyki substancji chemicznych, czyli aktualnych danych, które są wymagane przez organy kontrolujące.

Zgodnie z polityką wspólnotową UE wobec producentów, importerów, czy dalszych użytkowników substancji chemicznych, takie dokumenty powinni posiadać wszyscy.

W praktyce, prowadzimy gruntowne audyty techniczne na terenie Przedsiębiorstw, po to by te braki wykazać i omówić istotę techniczną dokumentacji; a także przedstawić ewentualne zagrożenia wynikające z jej nieposiadania. Mamy tu na myśli:

  • zakazy produkcji i importu, czyli zablokowanie dystrybucji na rynek wewnątrz Unii;
  • kary finansowe i skomplikowane procedury wyjaśniające, do których Przedsiębiorca będzie zmuszony przez organ kontrolujący.

Efektem naszego audytu jest uporządkowanie stanu formalnego dokumentacji Firm.

Przedsiębiorcy korzystają również z naszych szkoleń zamkniętych RoHS oraz konsultacji dotyczących wcześniej określonych przepisów REACH, w odniesieniu do konkretnych substancji chemicznych.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu