Na czym polega audyt materiałowy?

Audyt prowadzony przez naszą Firmę składa się z dwóch części – sprawdzającej i uzupełniającej. Przeczytaj, jakie działania odbywają się w trakcie realizacji naszej usługi?

Cześć sprawdzająca, czyli audyt materiałowy obejmuje zweryfikowanie dokumentacji Twojego przedsiębiorstwa pod względem zgodności z wymogami REACH, a następnie przekazanie zaleceń poaudytowych w formie ustnej, oraz w postaci oddzielnego dokumentu. Dokument ten otrzymasz od nas w postaci drukowanej i w kopii elektronicznej, którą dostarczymy na Twój adres e-mail.

Część uzupełniająca polega na skompletowaniu zasobu dokumentów, zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH, które umożliwią Twojej Firmie prowadzenie produkcji/importu mieszanin chemicznych i wprowadzanie ich na rynek wspólnotowy.

Wykonujemy audyty materiałowe jako oddzielną usługę. Uzupełniamy również wiedzę Przedsiębiorców, prowadząc szkolenia z RoHS z elementami REACH.

Audyt odbywa się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa, z uwagi na ułatwiony dostęp do dokumentacji obejmującej produkcję bądź import substancji/mieszaniny substancji chemicznych.

W okresie poprzedzającym audyt, jak i w trakcie jego trwania, wszystkie informacje ze Zleceniodawcą, dla wygody i usprawnienia procesu, wymieniamy telefonicznie i/lub poprzez e-mail.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu