Jednostki odpowiedzialne za kontrolę REACH

Dowiedz się, jakie instytucje mogą przeprowadzić kontrolę chemikaliów wprowadzanych na rynek przez Twoje Przedsiębiorstwo, pod kątem ich zgodności z dyrektywą REACH.

Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid) i Inspekcja Ochrony Środowiska

Prowadzą kontrole dotyczące zagrożeń dla środowiska. W czasie inspekcji przedsiębiorstw sprawdzana jest m.in. prawidłowość kart charakterystyki substancji/mieszaniny substancji chemicznych wprowadzanych do obrotu.

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontroluje przedsiębiorstwa pod kątem ryzyka chemicznego, zgodnie ze znormalizowanym obowiązkiem analizy wpływu chemikaliów na zdrowie pracowników.

Inspekcja Handlowa

Sprawdza przestrzeganie obowiązku dokonywania wymaganej rejestracji właściwej substancji, a także, kontroluje kartę charakterystyki, której dostarczenie odbiorcy substancji lub mieszaniny substancji chemicznych, jest zgodnie z prawem obowiązkowe.

Urząd celny

Ma prawo skontrolowania zgodności importowanych chemikaliów z dyrektywą REACH. Dotyczy to zarówno substancji w postaci własnej, jak i substancji lub mieszanin substancji, będących składnikiem wyrobu wprowadzanego na teren Unii Europejskiej.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu