Jakie wymogi formalne powinna spełniać karta charakterystyki substancji?

Karta charakterystyki substancji chemicznej lub mieszaniny wyprodukowanej w Polsce lub importowanej na nasze terytorium spoza UE, bądź sprowadzonej z krajów Wspólnoty, musi spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia REACH, a także wymogi prawodawstwa polskiego.

W praktyce oznacza to, że każda karta charakterystyki w łańcuchu dostaw na terenie naszego kraju powinna zawierać:

 • treść w języku polskim;
 • identyfikację substancji/mieszaniny;
 • informację o składzie;
 • wykaz zagrożeń;
 • instrukcje pierwszej pomocy;
 • postępowanie w przypadku pożaru;
 • postępowanie w razie przypadkowego uwolnienia do środowiska naturalnego;
 • instrukcję używania i przechowywania substancji/mieszaniny;
 • kontrolę narażenia i wykaz środków ochrony indywidualnej;
 • wykaz właściwości fizykochemicznych;
 • opis stabilności i reaktywności;
 • informacje toksykologiczne;
 • informacje ekologiczne;
 • instrukcję postępowania z odpadami;
 • informacje o prawidłowym transportowaniu;
 • informacje dotyczące przepisów prawnych;
 • inne informacje dotyczące substancji lub mieszaniny.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu