Jakie podmioty gospodarcze powinny posiadać karty charakterystyki?

Sprawdź czy działalność produkcyjna lub handlowa Twojego Przedsiębiorstwa, nakłada na Ciebie obowiązek posiadania kart charakterystyki dla substancji chemicznych lub mieszanin.

Za kartę charakterystyki odpowiedzialny jest:

  • producent wprowadzający do obrotu na terenie Polski daną substancję lub mieszaninę;
  • importer substancji lub mieszaniny spoza Unii Europejskiej;
  • podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu substancję sprowadzoną do Polski z krajów Unii Europejskiej.

Producent będący osobą fizyczną lub prawną, posiadający siedzibę na terytorium UE i tudzież wytwarzający substancje lub mieszaniny sklasyfikowane zgodnie z REACH jako niebezpieczne, ma obowiązek posiadania kart charakterystyki jako pierwsze ogniwo w łańcuchu dostaw.

Importer zobowiązany jest do stworzenia karty charakterystyki według standaryzacji europejskiej, czyli zgodnej z REACH. Należy pamiętać, że w przypadku importu, np. ze Stanów Zjednoczonych lub Chin, wykonywane tam karty opracowane są według innych standardów, które nie spełniają wymagań UE i nie zwalniają z obowiązku wynikającego z rozporządzenia 1278/2008 CLP na podstawie którego wykonywane są karty charakterystyki na terenie każdego kraju wchodzącego w skład Unii Europejskiej.

Jeżeli przedsiębiorstwo sprowadza do Polski substancje lub mieszaniny z terytorium UE, a ich producent nie może dostarczyć przetłumaczonych kart charakterystyki, wówczas np. chcąc wprowadzić do obrotu w kraju substancję pochodzącą z Niemiec, istnieje obowiązek zadbania o to, żeby opisująca ją karta charakterystyki spełniała zarówno wymogi rozporządzenia REACH, jak i prawodawstwa polskiego. Oznacza to, że dokument musi być przetłumaczony na język polski.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu