Jakie klasyfikacje substancji należy stosować w karcie charakterystyki?

W związku ze zmianami w prawodawstwie europejskim, istnieją dwa warianty klasyfikacji substancji i mieszanin. Dowiedz się, na czym polega ich klasyfikacja w odniesieniu do kart charakterystyki i etykiet produktów.

Od 2012 roku dla substancji chemicznych wprowadzona została jedna klasyfikacja zgodna z CLP.

W związku z tym, informacje zamieszczone w sekcji drugiej karty charakterystyki substancji, muszą być podane zgodnie z tą klasyfikacją. Dla przykładu, jeżeli substancja jest łatwopalna, to wówczas według CLP należy użyć oznaczenia, np. H225.

Jeżeli chodzi o oznakowanie, czyli piktogram, w tym względzie stosujemy również wyłącznie wytyczne klasyfikacji CLP. To samo dotyczy zwrotów odnoszących się do rodzaju zagrożenia oraz środków ostrożności. Przykładowo, jeżeli mamy do czynienia ze zwrotem:

  • wskazującym rodzaj zagrożenia, wówczas oznaczanie rozpoczyna się od wielkiej litery „H”;
  • informującym o środkach ostrożności, to oznaczenie rozpoczyna się od wielkiej litery „P”.

Klasyfikacja mieszanin

Od 1 czerwca 2015 roku, zarówno dla substancji jak i mieszanin chemicznych obowiązuje tylko i wyłącznie nowe rozporządzenie CLP (1278/2008).

Zatem w karcie charakterystyki dla mieszanin w sekcji drugiej, dla oznakowania zagrożenia i środków ostrożności stosujemy odpowiednio wielkie litery „H” i „R”.

Stosujemy również piktogram koloru czarnego na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu