Jak wygląda przygotowanie do szkolenia RoHS

Kierunek tematyczny szkolenia wyznaczają potrzeby Przedsiębiorcy, którego działalność podlega rozporządzeniu RoHS. Dowiedz się, z jakich elementów składa się etap przygotowań?

Szkolenie z zakresu dyrektywy RoHS, wchodzi w skład naszej oferty szkoleń twardych (technicznych), skierowanych do przedstawicieli Firm wprowadzających na rynek substancje/mieszaniny substancji chemicznych, jako Producenci, Importerzy, lub Dalsi Użytkownicy, czyli podmioty zobowiązane do przestrzegania przepisów ww. dyrektywy.

Szkolenie ma za zadanie zaznajomienie uczestników z wiedzą prawną, wymogami, oraz obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców przez dyrektywę RoHS.

Na etapie przygotowań do tego typu szkolenia, zakres zagadnień ustalamy z naszym Zleceniodawcą indywidualnie. Uwzględniamy w tym aktualne potrzeby Przedsiębiorstwa i przyszłych uczestników. Jeżeli zachodzi konieczność, szkolenie poszerzamy także o konsultacje z tematyki REACH. Dotyczy to kwestii, w których oba rozporządzenia się łączą.

Wszystkie szczegóły merytoryczne uzgadniamy przez telefon i potwierdzamy korespondencją elektroniczną, przesyłając do potwierdzenia przyjęte ustalenia na adres e-mail. Dotyczy to także kwestii organizacyjnych – przygotowania pomocy szkoleniowych, wyznaczenia terminu/terminów spotkań, czy ustalenia uczestników.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu