kod UFI - nowe wymagania dla etykiet

Już wkrótce na etykietach mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzające zagrożenia fizyczne będzie wymagany nowy element- kod UFI.

W zależności od zastosowania mieszaniny, importerzy jak i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaninę do obrotu muszą przestrzegać przepisów od:
1 stycznia 2021 r. – zastosowania konsumenckie,
1 stycznia 2021 r. – zastosowania profesjonalne,
1 stycznia 2024 r. – zastosowania przemysłowe.

Oprócz wygenerowania kodu UFI i umieszczenia go na etykiecie wymagane jest również dokonanie zgłoszenia na użytek ośrodków zatruć. Celem tego jest ustanowienie jednoznacznego związku pomiędzy przekazywanymi informacjami, a produktem, który jest wprowadzany do obrotu.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w ramach generowania kodu UFI oraz dokonania zgłoszenia zapraszamy do współpracy.

 

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu