Doradztwo w zakresie rozporządzenia REACH

Poprzez doradztwo w zakresie REACH rozumiemy pomoc konsultacyjną i formalną, jakiej udzielamy Przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności gospodarczej muszą stosować się do przepisów wynikających z omawianego rozporządzenia.

W praktyce zgłaszają się do nas Firmy wprowadzające na polski rynek mieszaniny substancji, bądź produkty je zawierające, po to by ustalić z nami – w trakcie bezpośrednich konsultacji – ich zgodność z rozporządzeniem REACH.

Aby usprawnić przebieg naszej usługi doradczej, oddelegowujemy swoich Specjalistów bezpośrednio do siedziby przedsiębiorcy, po to by na miejscu:

  • zapoznać się z posiadaną przez niego dokumentacją;
  • przeprowadzić audyt materiałowy.

W przypadku producentów substancji lub mieszanin, nasze działania rozpoczynamy od oceny formalnej, czyli od sprawdzenia podstawowych dokumentów - karty charakterystyki (MSDS). W niektórych przypadkach produkt nie posiada MSDS, co utrudnia określenie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, a także wprowadzenie produktu na rynek UE. Wówczas pomagamy producentom uzyskać ww. karty charakterystyki od bezpośredniego producenta, albo wykonujemy karty od samego początku.

Zajmujemy się organizacją ww. procesu od początku do końca. Wyręczamy w ten sposób naszych Klientów z czasochłonnego i złożonego gromadzenia wszystkich niezbędnych danych. Finalnym produktem naszej usługi jest pełna dokumentacja, zgodna z rozporządzeniem REACH. Dzięki niej Przedsiębiorca może bezpieczne i zgodne z prawem europejskim wprowadzić swoją mieszaninę chemiczną na rynek wspólnotowy.

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu