Czym są szkolenia twarde, szkolenia miękkie, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte?

W artykule omawiamy charakterystykę różnych typów szkoleń w oparciu o usługi świadczone przez naszą Firmę.

Szkolenia twarde (techniczne)

Prowadzimy dwa typy szkoleń twardych, poświęconych tematyce:

1. RoHS z uwzględnieniem wybranych elementów rozporządzenia REACH.

2. Finansowaniu zewnętrznemu (kredyt).

Celem pierwszego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniami prawnymi, wymogami, a także obowiązkami nakładanymi na przedsiębiorców przez dyrektywę RoHS2, znowelizowaną w dniu 3 stycznia 2013 roku. W toku szkolenia uczestnicy zdobywają również wiedzę o tym, co łączy RoHS2 i REACH, oraz czym to skutkuje podczas prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej wymienionym dyrektywom.

Szkolenie uwzględnia także z zakres obowiązków i wymagań, jakie dyrektywa RoHS2 nakłada na producentów sprzętu medycznego.

Celem drugiego szkolenia jest szczegółowe omówienie:

 • rodzajów finansowania zewnętrznego;
 • rodzajów kredytów;
 • zasad przygotowywania dokumentacji do wniosku kredytowego;
 • cech umowy kredytowej;
 • dobrych praktyk postępowania w sytuacji kryzysowej kredytobiorcy.

Adresatami szkolenia są pracownicy działów finansowych firm, dyrektorzy finansowi, oraz właściciele przedsiębiorstw, ubiegający się o finansowanie zewnętrzne – kredyt, factoring, leasing, pożyczkę, bądź emisję akcji i obligacji. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiadują się, jak prowadzić kontakt z instytucjami finansowymi, by uzyskać przewagę konkurencyjną w rozmowach z bankami.

Szkolenia miękkie

Zadaniem szkoleń jest pogłębienie wiedzy przedstawicieli kadr przedsiębiorstw, na temat sposobów skutecznego prowadzenia biznesu w warunkach nowoczesnego rynku i rozwijającej się konkurencji. Szkolenia pomagają w zdobyciu umiejętności organizacyjnych i negocjacyjnych. Zaznajamiają również ze skutecznymi sposobami promocji produktów i usług, oraz polepszenia ich sprzedaży. W trakcie szkoleń realizowane są następujące tematy:

 • Motywacja pod mikroskopem – jak efektywnie budować zaangażowanie ludzi?
 • Efektywna organizacja pracy – zarządzanie sobą w czasie
 • Skuteczne kierowanie zespołem
 • Telesprzedaż
 • Narzędzia i techniki negocjacyjne
 • By klient powiedział „TAK”
 • Poznaj umysł Klienta.

Szkolenia zamknięte

Prowadzimy je dla wybranej grupy pracowników wewnątrz Firmy. Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy ze ściśle określonej tematyki, która jest spójna z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa, wynikającymi np. z perspektywy wprowadzenia nowych produktów do obrotu, poszerzenia zakresu produkcji, czy rozmów handlowych z nowym kontrahentem.

Nasza oferta obejmuje wiedzę z zakresu:

 • szkoleń twardych (technicznych), tj. omówienie tematyki RoHS z uwzględnieniem wybranych elementów rozporządzenia REACH, lub też zagadnień dotyczących finansowania zewnętrznego (kredyt);
 • szkoleń miękkich, w toku których wykładamy wiedzę o skutecznym zarządzaniu procesami i zasobami wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i efektywnym działaniu na rynku.

Szkolenia otwarte

Obejmują wiedzę z przepisów rozporządzenia RoHS. W trakcie szkolenia umożliwiamy również konsultacje dotyczące rozporządzenia REACH. Adresatami oferty są Firmy, inwestujące w podniesienie kompetencji swoich pracowników w wyżej wymienionym zakresie. Specyfiką szkoleń otwartych, jest dobór tematyki na podstawie sugestii wychodzących od uczestników, jeszcze na etapie organizacyjnym.

Do szkoleń otwartych wprowadzamy dyskusję, która odbywa się na podstawie pytań zadawanych przez uczestników.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu