Czym jest karta charakterystyki substancji?

Dowiedz się, do czego potrzebna jest karta charakterystyki substancji i wedle jakich czynności jest przygotowywana?

Karta charakterystyki danej substancji, bądź mieszaniny substancji, jest niezbędna do ustalenia zagrożeń wynikających ze stosowania tejże substancji.

Do jej sporządzenia konieczne jest przeprowadzenie szeregu procedur formalnych oraz badań, w skład których wchodzi:

  • zgromadzenie dokumentacji po stronie producenta/importera/dalszego użytkownika, na temat substancji wprowadzanej przez niego na rynek wspólnotowy;
  • wykonanie analizy fizykochemicznej substancji/mieszaniny substancji;
  • przetworzenie zebranych danych zgodnie z wytycznymi dyrektywy WE 1272/2008 CLP.

Produktem końcowym powyższego procesu jest karta charakterystyki substancji/mieszaniny. W przypadku naszej Firmy, ma ona postać zarówno elektroniczną, jak i drukowaną. Kartę charakterystyki dostarczamy w ilości wskazanej przez naszego Klienta.

Posiadanie karty charakterystyki substancji jest warunkiem koniecznym, by móc ją wprowadzić do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu