Czym jest i kogo dotyczy rozporządzenie RoHS?

Wprowadzasz na rynek urządzenia zasilane prądem elektrycznym? W tym artykule znajdziesz informacje na temat dyrektywy RoHS, oraz grup wyrobów nią objętych.

Rozporządzenie RoHS dotyczy wszystkich producentów, importerów oraz dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

RoHS określa przedsiębiorstwa podlegające pod to rozporządzenie, dzieląc na grupy asortyment wprowadzany przez nie do obrotu. W tym asortymencie znajdują się np.:

  • sprzęty wielkogabarytowe;
  • sprzęty małogabarytowe;
  • sprzęt AGD;
  • sprzęt medyczny.

Zatem z definicji, dyrektywa obejmuje wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym.

Celem wprowadzenia rozporządzenia RoHS w życie na terenie Unii Europejskiej jest ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w ww. grupach wyrobów, przy jednoczesnej poprawie ich jakości.

Zadaniem dyrektywy jest przeciwdziałanie potencjalnym skutkom zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka, jakie niesie ze sobą stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu