Czym jest i kogo dotyczy rozporządzenie REACH?

Jesteś producentem, importerem, lub dalszym użytkownikiem wyrobów zawierających substancje chemiczne? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czego dotyczy rozporządzenie REACH, i czy Twoja działalność gospodarcza jest również nim objęta?

Rozporządzenie REACH zostało wprowadzone przez Unię Europejską w celu zwiększenia skuteczności ochrony zdrowia człowieka, a także środowiska naturalnego, przed negatywnymi skutkami stosowania potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych.

REACH jasno określa procedury:

  • gromadzenia informacji na temat substancji chemicznych;
  • oceny właściwości tych substancji pod kątem zagrożeń wynikających z ich stosowania.

Rozporządzenie obejmuje wszystkie substancje chemiczne stosowane w produkcji przemysłowej, jak też te, które są wprowadzane do obrotu rynkowego, i udostępniane zwykłym konsumentom. Substancje chemiczne występują bowiem w ogromnej ilości produktów codziennego użytku – środkach czyszczących, kosmetykach, sprzęcie elektronicznym, czy odzieży.

Rozporządzenie REACH nakłada tzw. ciężar dowodu (potwierdzenie zgodności wyrobu z dyrektywą) na wszystkie Przedsiębiorstwa używające w swojej działalności gospodarczej, potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych. W ten sposób eliminowane jest ryzyko zagrożeń, mogących dotknąć bezpośrednio zdrowia użytkowników, czy też wpłynąć negatywnie na równowagę biologiczną w środowisku naturalnym.

Do Przedsiębiorców objętych rozporządzeniem REACH należy zaliczyć:

  • producentów substancji własnej;
  • producentów substancji w mieszaninie;
  • producentów substancji w wyrobach;
  • importerów substancji/mieszanin;
  • importerów wyrobów zawierających substancje;
  • dalszych użytkowników, którzy kupują substancje i mieszaniny, by wykorzystać je w swojej działalności gospodarczej do celów sprzedażowych lub produkcyjnych.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu