Audyt materiałowy REACH na przykładzie firmy z branży budowlanej

W tym artykule przeczytasz informacje, które pozwolą Ci zrozumieć, czemu służy audyt materiałowy REACH, co skłania przedsiębiorców do jego przeprowadzenia, i jakie niesie ze sobą korzyści? Sprawdź, czy Twoja Firma również powinna się zainteresować tym zagadnieniem?

Dlaczego Klient decyduje się na przeprowadzenie audytu materiałowego REACH?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie posłużymy się własnym doświadczeniem, opierając się na przypadku Przedsiębiorcy z branży budowlanej, z którym prowadzimy regularną współpracę. Jest to Firma realizująca projekty o szerokim spektrum inwestycyjnym, są to: wielorodzinne budynki mieszkalne, apartamentowce, centra handlowe, biurowce, szpitale, ale również projekty drogowe, polegające na budowie obiektów infrastruktury autostrad.

W tym przypadku, sprawdzanie zgodności z rozporządzeniem REACH materiałów budowlanych, których Przedsiębiorca używa podczas realizacji inwestycji swoich kontrahentów, definiuje prestiż jego usług. W ten sposób, każdy nowy inwestor otrzymuje od naszego Klienta jasny sygnał: buduję z myślą o bezpieczeństwie zdrowia i życia użytkowników, a także, minimalizuję szkodliwość mojej działalności dla środowiska naturalnego.

W branżach, w których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia REACH, tak drobiazgowe podejście do strony formalnej kontraktów, jest coraz milej widziane. Kontrahent – w tym przypadku inwestor budowlany – który ma możliwość wykonania audytu materiałowego na koszt oferenta, czyli firmy budowlanej, chętnie podtrzymuje taką inicjatywę. Znajduje w niej potwierdzenie rzetelności swojego usługodawcy, jak i jakości materiałów dostarczanych przez niego na plac budowy. Tym samym inwestor ma też większą pewność, że wchodzi w mniej ryzykowną relację handlową.

Nasze przygotowania do audytu materiałowego REACH

Każdy audyt materiałowy ma swoją specyfikę. Wyznacza ją rodzaj przedsiębiorstwa (producenta), wobec którego mają być prowadzone czynności sprawdzające. Opierając się na rozporządzeniu REACH wiemy, jaką rolę w świetle przepisów przedsiębiorca ten pełni w łańcuchu dostaw, a także, jakie spoczywają na nim obowiązki.

Nasz audyt kończy się sporządzeniem protokołu. Jest to dokument, w którym Klient znajduje najważniejsze dla siebie informacje, czyli: kim jest w świetle przepisów rozporządzenia REACH, i do czego jest w związku z tym zobligowany? W protokole znajduje się również rubryka, w której wpisujemy zalecenia w stosunku do danej inwestycji. Oznacza to, że po każdym audycie nasz Klient otrzymuje wytyczne, które pozwolą mu spełniać wymogi rozporządzenia.

Przebieg kontaktu z Klientem w trakcie audytu materiałowego REACH

W przypadku omawianego przykładu, nasze działania podlegają bezpośrednio dyrektorowi ds. rozwoju Przedsiębiorstwa, z którym ustalamy terminy i zakres prac. Po ich określeniu, jesteśmy oddelegowywani bezpośrednio do wykonawców (kierownicy budowy, kierownicy projektów), którzy w terenie odpowiadają za bezpośrednią realizację danej inwestycji. Po przybyciu na miejsce, osoby te przekazują nam wcześniej ustaloną dokumentację, niezbędną do przeprowadzenia audytu materiałowego. Natomiast my mamy obowiązek poinformowania ich o dokładnym celu naszych działań.

Jaki wpływ na bieżącą pracę firmy mają nasze audyty materiałowe REACH?

Firma nie musi przerywać swojej pracy w trakcie działań, które prowadzimy. Zupełnie nie ma takiej konieczności. Nasza praca polega na zgromadzeniu i sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów do określenia rodzaju materiałów – w tym przypadku budowlanych – wykorzystywanych w miejscu realizacji inwestycji.

Po sprawdzeniu omawianych dokumentów podejmujemy w imieniu naszego Klienta szereg działań formalnych, których celem jest doprecyzowanie szczegółów prawnych w świetle rozporządzenia REACH, a także, przygotowanie protokołu końcowego, o którym pisaliśmy dwa akapity wcześniej.

Od czego zależy zakres prac i czas realizacji audytu materiałowego REACH?

Ilość prac podczas audytu jest proporcjonalna do wielkości realizowanej inwestycji. W przypadku dużych przedsięwzięć budowlanych, liczba dokumentów jest większa, a co za tym idzie, należy poświęcić też więcej czasu na:

  • określenie rodzaju materiałów;
  • kontakt z producentami;
  • kompletowanie odpowiednich dokumentów;
  • sporządzenie protokołu końcowego.

W przypadku dużych budów, procedura zbierania potrzebnych danych i kontakt z producentami materiałów budowlanych zajmuje nam od 2 do 5 tygodni. Na sporządzenie protokołu końcowego potrzebujemy zaledwie 2-3 dni.

Przewidziany czas realizacji audytu materiałowego ustalamy każdorazowo z naszym Klientem, dostosowując się do jego bieżących potrzeb.

Co sprawdzamy podczas audytu materiałowego REACH?

Audyt materiałowy wykonujemy pod kątem oceny zgodności wyrobów i mieszanin z rozporządzeniem REACH, w związku z czym sprawdzamy dokumenty niezbędne do spełnienia wymagań tego rozporządzenia. W trakcie audytu musimy na przykład wykazać, że materiały używane podczas realizacji inwestycji nie zawierają tzw. substancji SVHC, i dzięki temu są bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka oraz nie wyrządzają szkód środowisku naturalnemu.

Co zyskuje Klient dzięki audytowi materiałowemu REACH?

Odpowiedzi na to pytanie najlepiej udzielić w punktach. Audyt materiałowy daje Klientowi:

  • dodatkową pewność, że budowle, które wykonuje są bezpieczne dla użytkowników i środowiska naturalnego, gdyż materiały użyte do ich budowy są zgodne z REACH;
  • atuty formalne w postaci protokołów Audyt REACH, które podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami, potwierdzają jakość materiałów używanych do prac budowlanych;
  • zabezpieczenie na wypadek uszczerbków zdrowia użytkowników budynków lub szkód dla środowiska naturalnego, powstałych w trakcie lub po zakończeniu prac budowlanych.

Dla jakich innych firm wykonujemy audyty materiałowe REACH?

Nasza oferta audytów materiałowych skierowana jest nie tylko do firm budowlanych. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców będących dalszymi użytkownikami lub importerami wyrobów i mieszanin, które mogą zawierać potencjalnie niebezpieczne substancje dla zdrowia i życia człowieka lub środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo, jako dalszy użytkownik lub importer, używa bądź wprowadza na rynek substancje, które wyprodukował ktoś inny. Bez pomocy audytorów REACH, wykazanie we własnym zakresie, że używane lub importowane przez nie wyroby i mieszaniny, ze względu na swój skład chemiczny, nie stanowią zagrożenia dla człowieka i środowiska naturalnego, byłoby z wielu przyczyn trudne, czasochłonne i po prostu nieopłacalne. Stąd pojawia się potrzeba skorzystania z usług naszej Firmy.

Jeżeli jesteś dalszym użytkownikiem lub importerem wyrobów lub mieszanin podlegających pod REACH, skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w ocenie ich zgodności z tym rozporządzeniem.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu