Audyt firmy producenckiej do rozporządzenia WE 1907/2006 REACH

Tym razem naszym Klientem była firma zajmująca się projektowaniem i produkcją rożnego rodzaju toreb oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów dla największych marek branży budowlanej i narzędziowej.

Cel i zakres Audytu

Powodem rozpoczęcia procedury audytowej przez pracowników naszej Firmy było:

 • 1. Ustalenie profilu i statusu przedsiębiorstwa wobec rozporządzenia WE 1907/2006 REACH.
 • 2. Wykaz obowiązków wynikających z rozporządzenia WE 1907/2006 REACH dla określonego statusu.
 • 3. Zweryfikowanie posiadanej dokumentacji z wymogami rozporządzenia WE 1907/2006 REACH.
 • 4. Określenie zalecanych działań, jakie należy podjąć w celu spełnienia rozporządzenia WE 1907/2006 REACH.

Dokument odniesienia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH audytowana firma pełni trzy statusy tj.:

 • producenta wyrobu;
 • dalszego użytkownika;
 • importera wyrobu.

Zleceniodawca poprosił aby dokonać weryfikacji wskazanych przez niego grup surowców pod względem załącznika XVII i listy kandydackiej substancji SVHC do załącznika XIV oraz załącznika IV.

Poddaliśmy więc analizie pięć grup surowców: tworzywa sztuczne, pianki, elementy metalowe, papier oraz mieszaniny typu kleje, barwniki – w sumie kilkadziesiąt różnego rodzaju wyrobów. Zostały one zaklasyfikowane pod względem substancji chemicznych wchodzących w ich skład do odpowiednich załączników lub do listy kandydackiej.

Ponadto producent otrzymał od nas odpowiedzi na pytania, które postawił nam podczas przeprowadzania audytu w jego firmie. Poniżej przedstawiamy przykłady kilka z nich:

 • Czy importer dwóch różnych wyrobów zawierających daną substancje SVHC z listy kandydackiej w stężeniu >0,1 % wag. powinien zsumować tonaż danej substancji, czy rozpatrywać każdy z wyrobów indywidualnie względem tonażu?
 • Czy producent wyrobu, który stosuje substancje SVHC w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, musi dokonać zgłoszenia do ECHA?
 • Czy substancje z załącznika XIV mogą być stosowane w wyrobach w stężeniu mniejszym niż 0,1 %, czy w ogóle nie można ich stosować?
 • Czy możemy stosować substancję z załącznika XIV, dla której upłynął termin wygaśnięcia, w stężeniu <0,1% i ilości mniej niż 1 tona rocznie,
 • Czy jeśli producent wyrobu wprowadza do obrotu substancje SVHC w stężeniu >0,1% i ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, to czy musi informować dalszych odbiorców/konsumentów o obecności SVHC w wyrobie?
 • Przekazywanie informacji - według rozporządzenia ani dystrybutor ani konsument nie są dalszymi użytkownikami, więc ile czasu ma producent na udzielenie informacji dalszemu użytkownikowi?
 • Kiedy muszę zgłosić substancję SVHC (wzbudzającą szczególne obawy) w wyrobie?

Na koniec producent otrzymał od nas listę zalecanych działań, jakie należy podjąć w celu spełnienia wymagań rozporządzenia WE 1907/2006 REACH.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu