Audyt REACH w Firmie produkującej wymienniki ciepła

Jesteś producentem lub importerem wprowadzającym do obrotu na terenie Polski substancję lub mieszaninę objętą rozporządzeniem REACH i CLP? Chcesz uporządkować stronę formalną swojej działalności gospodarczej? Przeczytaj na przykładzie, jak pomagamy w tym innym Firmom.

Przedmiotem opisywanego zlecenia było zorganizowane audytu REACH w firmie będącej liderem w produkcji wymienników ciepła. Współpraca polegała na przeprowadzeniu trójetapowego audytu w ramach, którego:

  • I. Określiliśmy obowiązki wynikających z rozporządzenia REACH oraz CLP.
  • II. Zorganizowaliśmy szkolenie z tematyki rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) oraz rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP).
  • III. Stworzyliśmy instrukcję postępowania z chemikaliami w firmie wykorzystującej mieszaniny i substancje chemiczne do produkcji Swoich wyrobów.

W ramach pierwszej części audytu ustalony został profil i status przedsiębiorstwa wobec rozporządzenie REACH oraz CLP. Wskazano również obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH w firmie będącej zarówno producentem jak i dalszym użytkownikiem, zgodnie z definicją wspomnianego rozporządzenia.

Następnie na podstawie zebranej wiedzy na temat przedsiębiorstwa, przeprowadziliśmy szkolenie z tematyki REACH i CLP zgodnie programem dostosowanym do potrzeb i profilu firmy wraz ze szczególnym zaakcentowaniem kwestii sprawdzania otrzymywanych przez klienta kart charakterystyki. Podczas szkolenia zwróciliśmy szczególną uwagę na:

  • Sekcję 2 karty charakterystyki, mówiącą o klasyfikacji substancji/mieszaniny.
  • Sekcję 8 opisującą kontrolę narażenia oraz środki ochrony indywidualnej.
  • Sekcję 13 wskazującą postępowanie z odpadami.

Ostatnim etapem audytu było stworzenie instrukcji postępowania z chemikaliami w przedsiębiorstwie. Celem było wprowadzenie prostej metody na obieg kart charakterystyki w firmie - od szczebla kierowniczego po bezpośrednią pracę i kontakt z chemikaliami.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu