Czym jest karta charakterystyki substancji?

Jesteś producentem lub importerem substancji lub mieszanin objętych REACH? Chcesz uporządkować formalności związane z ich wprowadzaniem na polski rynek? Jeżeli tak, to zapoznaj się z przydatnymi informacjami na temat karty charakterystyki zawartymi w tym artykule.

Karta charakterystyki jest dokumentem informacyjnym, zawierającym:

  • listę zagrożeń, które może powodować dana substancja lub mieszanina chemiczna;
  • opis właściwości fizykochemicznych substancji lub mieszaniny.

Zgodnie z przeznaczeniem, karta charakterystyki określa też metody zapobiegania skażeniu daną substancją lub mieszaniną, a w przypadku wystąpienia takiego skażenia, wskazuje na właściwe postępowanie dla wyeliminowania jego skutków.

Kartę charakterystyki należy wprowadzić w przypadku, gdy produkowana substancja lub mieszanina została sklasyfikowana jako niebezpieczna, zgodnie z rozporządzeniem (WE)nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Karta charakterystyki funkcjonuje w łańcuchu dostaw, od producenta danej substancji, poprzez dystrybutora, aż po konsumenta, czy też profesjonalnego użytkownika. Mówiąc o profesjonalnym użytkowniku mamy na myśli firmy, które wykorzystują daną substancję w swojej działalności gospodarczej, np. do dalszej produkcji wyrobów wprowadzanych na rynek.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu