Czy w przypadku importu substancji wystarczy przetłumaczyć kartę charakterystyki na język polski?

Tłumaczenie karty charakterystyki nie uwzględnia różnic w prawodawstwie kraju, w którym do obrotu wprowadzane są substancje lub mieszaniny objęte rozporządzeniem REACH. Dowiedz się więcej, o jakie różnice chodzi, i dlaczego sam przekład językowy jest niewystarczający?

Jeżeli producent dokonuje tylko i wyłącznie przekładu językowego karty charakterystyki z języka rodzimego na język polski – często nawet bez pośrednictwa zawodowego tłumacza, lecz przez zwykły translator – wówczas taka karta charakterystyki jest niewystarczająca. Powód? Nie jest po prostu zgodna z przepisami polskiego prawodawstwa, wedle którego dokument powinien zawierać informacje właściwe dla kraju, w którym substancja bądź mieszanina będzie wprowadzana do obrotu.

Dzieje się tak zgodnie z zasadą, że karta charakterystyki powinna odpowiadać jednocześnie przepisom wspólnotowym rozporządzenia REACH (CLP) oraz przepisom krajowym, w tym przypadku wynikającym z prawa polskiego.

Przykład: Wprowadzasz na polski rynek produkt włoski, wobec tego powinieneś wziąć pod uwagę dodatkowe obwarowania prawne, które występują w Polsce. Przykładowo niekiedy nie jest brany pod uwagę przez importerów bazujących wyłącznie na tłumaczeniu punkt o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w miejscu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem polskiego Ministra Zdrowia, określone są stężenia dla niektórych substancji, w jakich mogą one występować w omawianym środowisku. To stężenie pracodawca ma obowiązek kontrolować, żeby uniknąć jego przekroczenia, gdyż zagraża zdrowiu pracowników. W przeciwnym razie, pracodawca będzie musiał zastosować nadzwyczajne środki ostrożności, jak dodatkową ochronę indywidualną pracownika lub wentylację miejscową. Wobec tego, zamieszczenie na karcie charakterystyki informacji o stężeniach jest konieczne.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu