Czy karta charakterystyki musi być wykonywana każdorazowo przy wprowadzaniu substancji na rynek?

Wprowadzając do obrotu w kraju substancję lub mieszaninę masz obowiązek dopilnowania, żeby wraz z nią podążała przynależna karta charakterystyki. Dowiedz się, kiedy taki dokument posiada ważność prawną w łańcuchu dostaw na terenie Polski?

Kartę charakterystyki należy wprowadzać do obrotu razem z produktem. W odniesieniu do łańcucha dostaw używa się określenia, że powinna iść za produktem. Oznacza to, że do każdej dostawy nowej substancji lub mieszaniny powinien być dołączony oddzielny dokument.

W zależności od kraju, do jakiego jest wprowadzana dana substancja chemiczna lub mieszanina, karta charakterystyki powinna występować w miejscowym języku urzędowym. Jeżeli dla przykładu chcemy wyprodukować substancję i wprowadzić ją do obrotu na rynku niemieckim, dokument powinien występować w języku niemieckim. Sprowadzając niemieckie substancje lub mieszaniny do Polski, należy sporządzić do nich karty charakterystyki po polsku.

Zdarzają się sytuacje, kiedy zagraniczni producenci unikają dostarczania kart charakterystyki w języku kraju, do którego importowane są produkty. Wówczas to na Tobie, jako podmiocie odpowiedzialnym za wprowadzanie danej substancji/mieszaniny do obrotu, leży obowiązek przygotowania karty charakterystyki w języku polskim. W konsekwencji zamiast tłumaczenia stosuje się procedurę przygotowania takiego dokumentu od samego początku. Wynika to z różnic w przepisach prawnych krajów wspólnotowych, które muszą być także spełnione, obok równoległych przepisów rozporządzenia REACH.

Potrzebujesz pomocy z kartą charakterystyki zadzwoń do nas!

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.

 
www.konsiglio.eu