Kto jest odbiorcą naszych usług z zakresu REACH, CLP i RoHS?

Dowiedz się, do kogo kierujemy nasze usługi i co wchodzi w ich skład?

Organizacja formalności z zakresu REACH

Jest to usługa skierowana do producentów i importerów substancji oraz mieszanin objętych rozporządzeniem REACH. Dotyczy więc podmiotów gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem produktów przy użyciu substancji, mieszanin lub wyrobów wyprodukowanych przez inne przedsiębiorstwo; a także tych firm, które wprowadzają do obrotu substancje, mieszaniny lub wyroby spoza Unii Europejskiej.

W ramach naszych działań pomagamy w:

 • organizacji formalności niezbędnych do przejścia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lun Sanepidu;
 • dostarczaniu dokumentacji REACH na żądanie kontrahentów;
 • rejestracji właściwej etanolu do Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 • udzieleniu odpowiedzi na zapytania Europejskiej Agencji Chemikaliów
 • odzyskiwaniu zagubionych danych logowania do zablokowanego konta REACH IT;
 • przeprowadzaniu późnej wstępnej rejestracji do ECHA;
 • zakładaniu elektronicznego konta REACH IT do rejestracji wstępnej, właściwej oraz zgłaszania klasyfikacji CLP do ECHA;
 • zgłoszeniu do ECHA zaprzestania produkcji danej substancji;
 • audycie materiałowym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH.

Ponadto świadczymy usługi doradcze z zakresu szczegółowych zagadnień wynikających z rozporządzenia REACH.

Organizacja formalności z zakresu CLP

Naszą usługę adresujemy do producentów mieszanin chemicznych, takicj jak np.: farby, lakiery, środki czystości, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki impregnujące powierzchnie, atramenty do drukarek, pianki montażowe i żywic do klejenia tworzyw.

Nasza pomoc obejmuje:

 • przygotowanie karty charakterystyki na daną substancję z uwzględnieniem zasad klasyfikacji i oznakowania WE 1272/2008 CLP;
 • zgłaszanie kart charakterystyki dla mieszanin do Inspektora ds. Substancji Chemicznych;
 • klasyfikację danej mieszaniny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE (DPD) i CLP;
 • ocenę i weryfikację poprawności oznakowania opakowań produktów chemicznych;
 • oznakowanie opakowania na podstawie karty charakterystyki mieszaniny;
 • opracowanie oznakowania zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 CLP;
 • aktualizację karty charakterystyki substancji po zmianach w prawodawstwie;
 • klasyfikację substancji zgodnie z CLP;
 • zgłaszanie klasyfikację substancji zgodnie z CLP do ECHA.

Szkolenia RoHS i RoHS2

Adresatami naszych szkoleń są producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • wprowadzenie do tematyki RoHS, RoHS2 i REACH;
 • informacje na temat szczegółów dyrektywy RoHS2, czyli: zakresu, definicji, wymagań, obecnych i przyszłych wyjątków;
 • uregulowania polskich przepisów prawnych wdrażających dyrektywę RoHS;
 • wymagania wobec producentów i importerów sprzętu elektronicznego oraz podmiotów wprowadzających wyrób na rynek w świetle dyrektywy RoHS2;
 • powiązania dyrektywy RoHS2 z rozporządzeniem REACH;
 • omówienie deklaracji zgodności UE oraz oznakowania CE w odniesieniu do przepisów dyrektywy RoHS2 (wymagania i konsekwencje);
 • problematykę klasyfikowania wyrobów do danej grupy produktów (kto dokonuje klasyfikacji i jakie są tego konsekwencje?);
 • wiedzę na temat funkcjonowania dyrektywy RoHS2 na świecie.

 

1Slider

Od 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) będzie jedynym aktem prawnym zgodnie, z którym mieszaniny i substancje będą klasyfikowane i oznakowane. W związku z tym zachęcamy osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za karty charakterystyki i klasyfikację produktów do udziału w warsztatach (ćwiczenia praktyczne) z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami z zakresu REACH, PIP, ECHA.

Od czerwca 2015 roku wszystkie karty charakterystyki oraz etykiety na mieszaninach, będą musiały być zgodne z przepisami rozporządzenia CLP.

Poznaj naszą aktualną ofertę szkoleń z rozwoju osobistego, zapraszamy również na szkolenia BHP i szkolenie - Znowelizowan dyrektywa RoHS z uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

Wyjaśniamy ważne pojęcia i zagadnienia związane z kartą charakterystyki na daną substancję i ogólnie tematyką kart charakterystyki.

Na prezentowanej liście znajdziesz zagadnienia formalne związane z rozporządzeniami RoHS i REACH, w organizacji których pomagamy producentom, importerom, oraz dalszym użytkownikom substancji chemicznych.